Điều kiện, nội dung thi hăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên


Thông tư có 4 chương và 16 điều, quy định các vấn đề liên đới đến thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhân viên giảng dạy trong các cơ sở vật chất giáo dục đại học công lập từ giảng sư (hạng III) lên giảng sư chính (hạng II) và từ giảng sư chính (hạng II) lên giảng sư cấp cao (hạng I).

Đối tượng và điều kiện dự thi được quy định rõ ràng

Đối tượng vận dụng dành cho nhân viên giảng dạy trong các cơ sở vật chất giáo dục đại học công lập tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, các công ty, tư nhân có liên đới. Đồng thời, đối với nhân viên giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập thì được vận dụng quy định tại Thông tư này để tham dự dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Thông tư cũng quy định nhân viên được cử đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng sư khi có đủ các điều kiện: Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng sư (hạng III) đối với nhân viên đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng sư chính (hạng II), đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng sư chính (hạng II) đối với nhân viên đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng sư cấp cao (hạng I).

Viên chức phải được thủ trưởng cơ sở vật chất giáo dục đại học giám định có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, hoàn tất tốt nhiệm vụ trong thời kì 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp thủ tục dự thi, không trong thời kì bị thi hành kỷ luật hoặc đã có công bố về việc coi xét xử lý kỷ luật theo quy định của luật pháp.

Ngoài ra, nhân viên được cử đi dự thi phải có đủ căn cứ của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và căn cứ chức danh nghề nghiệp nhân viên giảng dạy trong các cơ sở vật chất giáo dục đại học công lập.

dieu kien noi dung thi hang hang chuc danh nghe nghiep giang vien
Đối tượng và điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhân viên được quy định rõ ràng (Ảnh Internet)

Nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng sư

Giảng viên (hạng III) thi thăng hạng lên giảng sư chính (hạng II) sẽ trải qua bài thi tri thức chung với nội dung về: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước về giáo dục và huấn luyện khái quát và giáo dục đại học nói riêng. Xu hướng quốc tế, kế hoạch, chính sách tăng trưởng giáo dục đại học của Việt Nam. Các chính sách và chủa quản nhà nước về giáo dục đại học. Vấn đề thay đổi tích cực chủa quản giáo dục đại học và quản trị trường học. Quan điểm, định hướng kế hoạch tăng trưởng các lĩnh vực hoặc chuyên lĩnh vực huấn luyện của trường học. Pháp luật về nhân viên thích hợp với căn cứ chức danh nghề nghiệp giảng sư chính (hạng II).

Đối với bài thi tri thức kỹ thuật – nghiệp vụ, nhân viên dự thi trình bày báo cáo tổng quan về kết quả huấn luyện và nghiên cứu kỹ thuật của nhân viên từ khi được bổ dụng vào chức danh đang giữ cho đến thời điểm đăng ký dự thi thăng hạng, đàm đạo các vấn đề về kỹ thuật thuộc lĩnh vực đảm trách.

Ở bài thi ngoại ngữ, nội dung thi bao gồm các kỹ năng đọc hiểu, viết ở tay nghề bậc 3 (B1) theo quy định của căn cứ chức danh nghề nghiệp giảng sư chính (hạng II), do nhân viên đăng ký 1 trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc. Trường hợp là giảng sư chuyên lĩnh vực tiếng nói nước ngoài thì phải thi ngoại ngữ thứ hai ở tay nghề ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định của căn cứ chức danh nghề nghiệp giảng sư chính (hạng II).

Đối với bài thi tin học, nhân viên sẽ thi kỹ năng tiêu dùng kỹ thuật tin tức basic theo quy định của căn cứ chức danh nghề nghiệp giảng sư chính (hạng II).

dieu kien noi dung thi hang hang chuc danh nghe nghiep giang vien
Nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng sư được nêu rất chi tiết (Ảnh Internet)

Giảng viên chính (hạng II) thi thăng hạng lên giảng sư cấp cao (hạng I) sẽ trải qua bài thi tri thức chung và bài thi tri thức kỹ thuật – nghiệp vụ với nội dung giống với giảng sư (hạng III) thi thăng hạng lên giảng sư chính (hạng II), riêng phần luật pháp về nhân viên thích hợp với căn cứ chức danh nghề nghiệp giảng sư cấp cao (hạng I).

Ở phần bài thi ngoại ngữ, nhân viên sẽ biểu hiện các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe và nghe nói (hội thoại) ở tay nghề bậc 4 (B2) theo quy định của căn cứ chức danh nghề nghiệp giảng sư cấp cao (hạng I), do nhân viên đăng ký 1 trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc. Trường hợp là giảng sư chuyên lĩnh vực tiếng nói nước ngoài thì phải thi ngoại ngữ thứ hai ở tay nghề ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định của căn cứ chức danh nghề nghiệp giảng sư cấp cao (hạng I).

Cuối cùng, trong bài thi tin học, nội dung sẽ tập hợp vào kỹ năng tiêu dùng kỹ thuật tin tức basic theo quy định của căn cứ chức danh nghề nghiệp giảng sư cấp cao (hạng I).

Công Tuấn

Theo Đời sống & Pháp lý